kerembalyemez @ gmail.com

Bu ya­zı­mda siz­le­re dün­ya­da eği­tim­de bi­rin­ci sı­ra­da yer alan Fin­lan­di­ya Eği­tim Mo­de­li'­nin beden eği­ti­mi der­si­ne bakış açı­sı­nı araş­tır­dım. Fin­lan­di­ya’da zo­run­lu temel eği­tim 7 ya­şın­da baş­lar ve 9 yıl sonra 16 ya­şın­da sona erer. Fin­lan­di­ya’da Beden Eği­ti­mi ve Spor ders sa­at­le­ri eği­tim sis­tem­le­rin­de her okul­da zo­run­lu ders­tir.


Fin eği­ti­mi­nin dün­ya­nın bir nu­ma­ra­sı ol­ma­nın en büyük se­be­bi ise eği­tim öğ­re­tim or­ta­mı­nın öğ­ren­ci­le­rin il­gi­le­ri­ne ve ih­ti­yaç­la­rı­na göre dü­zen­len­me­si ol­muş­tur. İkinci bir husus ise Fin­lan­di­ya eği­tim sis­te­min­de aka­de­mik ba­şa­rı­sı ikin­ci plan­da­dır. Finli öğ­ren­ci­le­re oku­lun ilk altı yı­lın­da asla not ve­ril­mi­yor. Fin­lan­di­ya’da hiç­bir öğ­ret­men ya da okul mü­dü­rü aka­de­mik ba­şa­rı art­sın diye beden eği­ti­mi der­sin­den öğ­ren­ci alıp ma­te­ma­tik dersi iş­le­mi­yor. Fin­lan­di­ya’da seç­me­li ders­ler öğ­ren­ci­le­rin is­tek­le­ri­ne göre se­çi­li­yor. Bizde ise durum tam tersi, okul mü­dü­rü ya da aka­de­mik ba­şa­rı­ya göre se­çi­li­yor.


Ya­rış­ma, re­ka­bet ve üs­tün­lük Fin kül­tü­rün­de yok!
Fin­lan­di­ya Beden Eği­ti­mi müf­re­da­tın­da Tür­ki­ye’den fark­lı ola­rak; Fin okul­la­rın­da spora bol bol yer var ama spor kar­şı­laş­ma­la­rı ya­pa­cak ta­kım­lar yok­tur. Çünkü Fin okul­la­rın­da re­ka­bet, üs­tün­lük ka­zan­mak; Fin kül­tü­rün­de değer ve­ri­len bir şey de­ğil­dir. İlko­kul ve son­ra­sın­da 45 da­ki­ka­lık ders­ler ile 15 da­ki­ka­lık te­nef­füs­le­re ek ola­rak 45 da­ki­ka­lık te­nef­füs­ler var. Çünkü bu 45 da­ki­ka­lık arada öğ­ren­ci­ler gi­yi­nip spor der­si­ne çı­kı­yor­lar.


İlko­kul­dan li­se­ye kadar tüm ders­le­re branş öğ­ret­men­le­ri gi­ri­yor.
Fin­lan­di­ya’da Beden eği­ti­mi ve spor ders sa­at­le­ri eği­tim sis­tem­le­rin­de her okul­da zo­run­lu ders­tir. Fin­lan­di­ya’da Beden Eği­ti­mi ve Spor ders­le­ri 1.sı­nıf­tan 9. sı­nı­fa kadar branş öğ­ret­me­ni ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­mak­ta­dır. Fin eği­ti­min­de 1.​ve 2. sı­nıf­lar haf­ta­da 4 ders saati, 3.4.5. ve 6. sı­nıf­lar haf­ta­da 9 ders saati, 7.​8.​ve 9. sı­nıf­lar ise haf­ta­da 7 ders saati “Beden Eği­ti­mi ve Spor” der­si­ni zo­run­lu ders kap­sa­mın­da uy­gu­lan­mak­ta­dır (Les­son Hours İn Basic Edu­ca­ti­on, 2012). Tür­ki­ye’de ise, beden eği­ti­mi ve spor ders­le­ri il­ko­kul dö­ne­min­de “Beden Eği­ti­mi ve Oyun Dersi” adı al­tın­da sınıf öğ­ret­me­ni ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­mak­ta­dır. Sa­de­ce eği­tim­ci kad­ro­su geniş olan özel okul­lar­da “Beden Eği­ti­mi ve Spor Öğ­ret­men­le­ri” ta­ra­fın­dan ve­ril­di­ği de ay­rı­ca bi­lin­mek­te­dir. Eği­tim prog­ra­mı kap­sa­mın­da il­ko­kul 1,2 ve 3. sı­nıf­lar­da hafta da 5 ders saati; 4.sı­nıf­lar­da ise haf­ta­da 2 ders saati ola­rak uy­gu­lan­mak­ta­dır.


Velhasıl ül­ke­miz­de uy­gu­la­na­cak yeni eği­tim sis­te­min­de Fin­lan­di­ya eği­tim mo­de­li örnek alın­ma­lı­dır. Bu sis­tem alın­ma­dık­ça öğ­ren­ci­le­ri­mizi yarış atı gibi ye­tiş­tir­me­ye devam ede­ce­ğiz.