kerembalyemez @ gmail.com

Son ay­lar­da fut­bol ha­ri­cin­de ne­re­dey­se tüm branş­lar­da ciddi ba­şa­rı­la­ra imza atıl­dı. Ön­ce­lik­le emeği geçen her­ke­si teb­rik edi­yo­rum. Bu ba­şa­rı­la­rı si­te­miz­de ve sos­yal medya he­sap­la­rı­mız­da pay­laş­tı­ğı­mız­da ya­pı­lan ilk eleş­ti­ri şu oldu: “spor­cu­la­rı­mı­zın ithal yani dev­şir­me olu­şu­.” Çoğu insan bu ba­şa­rı­la­rı ka­bul­len­mi­yor ve bu ba­şa­rı­lar­dan haz al­ma­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor. Buna karşı çı­kan­lar­ da şu şe­kil­de sa­vu­nu­yor ken­di­ni: “Diğer ül­ke­ler­ de ya­pı­yor!”. Bu du­rum­da iki ta­raf­ da haklı gibi gö­zü­kü­yor. Ben hep di­yo­rum spor po­li­ti­ka­mız ne kadar iyi olur­sa spor­cu­la­rı­mız­ da o kadar iyi olur. Ül­ke­mi­zde daha spor kül­tü­rü oluş­ma­mış ki! Sporu ge­rek­siz, beden eği­ti­mi der­si­ni boş ders ola­rak gören zih­ni­yet­ler yö­ne­ti­ci olur­sa bu ül­ke­de spor ne kadar kül­tür ha­li­ne ge­le­bi­lir ki? Bu zih­ni­yet­ler yü­zün­den spor­cu ye­tiş­mi­yor. 

 

Ül­ke­nin eği­tim sis­te­mi de bunun üs­tü­ne ek­le­nin­ce spor­cu ye­tiş­tir­mek zor­la­şı­yor. Hatta ak­lı­ma ge­çen­lerde ya­şa­dı­ğım bir olay geldi. Ar­ka­da­şı­mın ço­cu­ğu yüzme bran­şın­da Tür­ki­ye bi­rin­ci­si oldu. Teb­rik ettim, in­şal­lah de­va­mı gelir dedim. Ar­ka­da­şım, ço­cu­ğu­nun ant­re­nör­le­ri ile ko­nuş­muş, “Ya­şı­na göre çok çok iyi bir spor­cu, ile­ri­de Tür­ki­ye adına çok ma­dal­ya ka­za­nır hocam ço­cu­ğun pe­şi­ni bı­rak­ma, spora devam etsin” de­miş­ler ve ar­ka­da­şım bana acı ger­çek­le­ri söy­le­di: “Ço­cu­ğun her­ şe­yi­ni ben cep­ten kar­şı­lı­yo­rum, o önem­li değil de bu çocuk yarın TEOG’a gi­recek, ba­şa­rı­lı ol­maz­sa sporu bı­rak­tı­rı­rım! Oku­sun dok­tor olsun” dedi. Ar­ka­da­şım ken­din­ce hak­lıy­dı, eği­tim sis­te­mi bu şe­kil­de dü­şün­me­ye zor­la­mış­tı. İşte ço­cuk­la­rı­mız sporu bu yüz­den erken yaş­lar­da bı­ra­kı­yor. Yani an­la­ya­ca­ğı­nız eği­tim sis­te­mi­miz ço­cuk­la­rı­mı­za zorla sporu bı­rak­tı­rı­yor. Daha bir­çok neden var, han­gi­si­ni say­sak ki? Bence bu ikisi de­ğiş­me­dik­çe ne yap­sa­nız boş.

 

Mart ayın­da ül­ke­miz­de­ki fe­de­ras­yon baş­kan­la­rı­nın bir ka­çıy­la bir­lik­tey­dim. Spor adına neler ya­pa­bi­li­riz, nasıl daha çok ki­şi­ye ula­şa­bi­li­riz diye kafa yor­duk. At­le­tizm Fe­de­ras­yo­n’uy­la “Yeni Baş­la­yan­lar İçin At­le­tizm Eği­tim­le­ri DVD’si”, Bocce Bow­ling Dart Fe­de­ras­yo­n’uy­la da “Okul­lar­da Bocce - Pe­tank” pos­te­ri ça­lış­ma­mız oldu. Der­gi­mi­ze ver­miş ol­duk­la­rı des­tek­ten do­la­yı At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Fatih ÇİNTİMAR’a, Genel Sek­te­ri Fah­ret­tin YIL­DIZ’a, Bocce Bo­w­ling Dart Fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Ahmet Recep TEK­CAN’a ve Baş­kan ve­ki­li Doç.Dr. Mutlu TÜRK­MEN’e hu­zur­la­rı­nız­da çok te­şek­kür ede­rim.