Milli Eğitim Bakanlığı, milli sporcular arasından 60 beden eğitimi öğretmeni almak için duyuruya çıktı.

MİLLİ SPORCULARIN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU (HAZİRAN 2021)


Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 60 (altmış) kontenjana 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere başvurular alınacaktır. Başvurular ve atama işlemleri Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi süresi içerisinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

A. Başvuru Şartları
Milli sporculardan;

a. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek,
b. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek,
c. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak,
şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında;

1. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
2. Mezun olunan yükseköğretim programının, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,
3. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Beden Eğitimi alanına kaynak gösterilen programlardan pedagojik formasyon eğitimi istenilenler için bu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,
4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
5. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen
olarak ataması yapılanlardan ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

7. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,
şartları aranacaktır.

B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar, Başvuru ve Tercih
1. Başvurular "personel.meb.gov.tr" adresindeki "Milli sporcuların ataması" linkinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yapılacaktır.
2. Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.
3. Adaylar; belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Başvuru ve tercih işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. İl milli eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ek-3 İl Milli Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.
4. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.
5. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakanlığımız veya il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.
6. Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup pedagojik formasyon belgesi bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında "Pedagojik Formasyon Görmüştür." ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.
Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını Elektronik Başvuru Formu'nda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.
8. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına "0" (sıfır) girilecektir.
9. Adaylar tarafından başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il milli eğitim müdürlüğü seçilecektir.
10. Milli sporculuğa ilişkin belgeler dışındaki diğer atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.
11. Adaylar, beden eğitimi alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 40 (kırk) eğitim kurumuna kadar tercihte bulunabileceklerdir. 40 (kırk) eğitim kurumu tercihinde bulunan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." veya "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini seçeceklerdir.
12. Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen başvuru süresi içerisinde adaylar tarafından başvurularına ilişkin değişiklik yapılabilecek ancak bu sürenin bitmesinden itibaren herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
13. Bu kapsamda yapılan başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen süre içerisinde incelenerek uygun olanların başvuruları elektronik ortamda onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise yine elektronik ortamda reddedilecektir.
14. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülmeyerek reddedilen başvurular için Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen süre içerisinde başvuru ekranı yeniden adaylara açılacak bu süreçte adaylar reddedilme gerekçesine uygun olarak başvurularını yenileyebileceklerdir.
15. Yenilenen başvurular Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen süre içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek uygun görülenler onaylanacak, uygun görülmeyen başvurular ise reddedilecektir.
16. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formu'nda aday tarafından seçilmiş olan il milli eğitim müdürlüğünün onay ekranına yansıyacaktır.
17. Başvurular ilgili il milli eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.
18. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.
19. Başvurusu onaylanan aday Elektronik Başvuru Formu'nu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.
Not 2 : Elektronik Başvuru Formu, göreve başlama esnasında teslim edilmesi gereken bir belge olduğundan, adayların bu belgeyi muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

20. Başvurular il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
21. Elektronik Başvuru Formu'nda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
22. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya başvuru süresi dışında yapılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ve/veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.
23. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.
24. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formu'nda beyan alınacaktır.
25. Bu duyuru kapsamında başvuruda bulunarak atama işlemi gerçekleşen adaylardan aynı zamanda Bakanlığımızca Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Mart 2021) kapsamında başvuruda bulunanlar, sözlü sınava katılmış olsalar dahi 01-06/09/2021 tarihleri arasında alınacak olan eğitim kurumu tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
26. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
C. Pedagojik Formasyon
1. Adayların;

1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
1.2. 1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (Not: 1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),
1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),
1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
1.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.
2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri (1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış olması koşuluyla), T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.
Ç. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1. İl milli eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, "Başvuru Onay Komisyonu" oluşturulacaktır.
2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.
3. İl milli eğitim müdürlükleri, başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeleri inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacaklar, uygun olmayan başvuruları ise gerekçelerini belirtmek suretiyle reddedeceklerdir.
4. İl milli eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Başvuru Formu'nun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki yıl süreyle muhafaza edeceklerdir.
Not 3 : Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya esas belgeler ile Elektronik Başvuru Formu'na atama işlemi sonrasında da ihtiyaç duyulabileceğinden il milli eğitim müdürlüklerinin bu belgeleri muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

5. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il milli eğitim müdürleri dahil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
6. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri de dahil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.
Not 4 : 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının güncel haliyle işlem yapılması önem arz etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel haline "ttkb.meb.gov.tr" adresinden erişilebilir.

7. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
8. Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-devlet üzerindehttps://www.turkiye.gov.tr/belge-doğrulamaadresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.
D. Atama, Tebligat ve Göreve Başlama
1. Atama işlemleri, başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylananlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24.05.2021 tarihli ve E-55713576-622.03-489104 sayılı yazısı ekinde alınan Ek-2 Milli Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu'nda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması halinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
2. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden duyurulacaktır.
3. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine tebligat yapılacaktır.
4. Ataması yapılanlar, atama kararnamelerinin kendilerine tebliğinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde beliritilen süre içerisinde:

4.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, v.b) belgelerin aslı,
Not 5 : İl milli eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Başvuru Formu'ndaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

4.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
4.3. Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
4.4. Elektronik Başvuru Formu,
4.5.B aşvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
4.6.S ağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,
4.7.Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,
ile birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvuracaklardır.

5. Elektronik Başvuru Formu'ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüte düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
6. Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
7. Göreve başlama esnasında Sistenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.
E. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

Personel Genel Müdürlüğü