Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar, 13 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ders vermek üzere görevlendirilen eğitim görevlilerinin nitelikleri, ücretle okutacakları haftalık ders saati sayısı belirlendi.

Kimler ek ders ücreti karşılığında ders verebilecek?

Kararda; Eğitim görevlisi "Eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ücretli ders görevi verilenleri" şeklinde tanımlanmıştır.

Ders görevi verebilecek olan Eğitim görevlileri şu şekilde belirlenmiştir:
a) Üniversite öğretim elemanları,
b) Öğretmenler,
c) Din görevlileri,
ç) Antrenörler,
d) Usta öğreticiler,
e) Öğretici belgesine sahip olanlar,
f) Geleneksel sanatlar ve özel yetenek gerektiren alanlarda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olanlar.

Öğretici Belgesi, ilgili Kararda "Ders görevi verilecek alanda yükseköğrenim gördüğüne ilişkin diplomayı veya Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları yahut yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ustalık, eğitmenlik ve benzeri kurslara katılarak başarılı olanların aldıkları belgeyi, ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.


Ders verebilecek olan eğitim görevlilerinde aranan şartlar ise şu şekildedir:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
b) Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımım kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahküm olmamak.
e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri kapsamına giren geleneksel sanatlar ve özel yetenek gerektiren alanlarda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olanlar, eğitici niteliklerini ve yetkinliklerini, ilgili kamu kurumlarından veya meslek odalarından temin edecekleri yeterlilik belgesiyle ispat ederler.

Kim ne kadar ders saati okutabilecek?

Ücretle okutulacak ders saati sayısı ve ek ders ücreti, ilgili kararın 6'ncı maddesinde düzenlenmiştir.

Eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerinden;
a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline günlük çalışma süresi dışında haftada 10 saate,
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından muvafakat alınmak suretiyle görevlendirilen personele haftada 10 saate,
c) Üniversite öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatine,
ç) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, fiilen çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatine,
d) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 35 saate,
kadar ek ders görevi verilebilecek.

Ders verenlere ne kadar ücret verilecek?

Ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir. Bu konuda detaylı bir açıklamayı daha önce öğretmenler için yapmıştık. 1 ders saati için gündüz vaktinde ise 21,20 TL, hafta sonunda veya gece vaktinde ise 22,72 TL net ücret ödenmektedir. 

Ders görevi verebilecekleri kim belirleyecek?

Karar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilecekler; Bakan veya yetkilendireceği makam onayı ile tespit edilecek. Alınacak onayda eğitim görevlilerinin adları ve unvanları, girecekleri ek ders ve saat sayısı belirtilecek.

Karar kapsamında verilecek ek ders ücreti, ek ders görevinin fiilen yapılması durumunda ödenecek