ÜYE GİRİŞİ: Kullanıcı Adınız: Şifreniz: Şifremi unuttum Beni Hatırla ?  Üye Ol
ÖZEL HABER    SPOR    EĞİTİM    SEMİNER VE KURS    BEDEN EĞİTİMİ    SAĞLIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VİDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLAŞ HABER: İlkokullarda kaldırılan beden eğitimi dersi geri geldi
Manset Alti Haberleri
Yazara Ait Tüm Yazılar
  Kerem BALYEMEZ

  webkerem@hotmail.com
         EĞİTİM SİSTEMİMİZ ÇOCUKLARIMIZI SPORDAN UZAKLAŞTIRIYOR!
Son ay­lar­da fut­bol ha­ri­cin­de ne­re­dey­se tüm branş­lar­da ciddi ba­şa­rı­la­ra imza atıl­dı. Ön­ce­lik­le emeği geçen her­ke­si teb­rik edi­yo­rum. Bu ba­şa­rı­la­rı si­te­miz­de ve sos­yal medya he­sap­la­rı­mız­da pay­laş­tı­ğı­mız­da ya­pı­lan ilk eleş­ti­ri şu oldu: “spor­cu­la­rı­mı­zın ithal yani dev­şir­me olu­şu­.” Çoğu insan bu ba­şa­rı­la­rı ka­bul­len­mi­yor ve bu ba­şa­rı­lar­dan haz al­ma­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor. Buna karşı çı­kan­lar­ da şu şe­kil­de sa­vu­nu­yor ken­di­ni: “Diğer ül­ke­ler­ de ya­pı­yor!”. Bu du­rum­da iki ta­raf­ da haklı gibi gö­zü­kü­yor. Ben hep di­yo­rum spor po­li­ti­ka­mız ne kadar iyi olur­sa spor­cu­la­rı­mız­ da o kadar iyi olur. Ül­ke­mi­zde daha spor kül­tü­rü oluş­ma­mış ki! Sporu ge­rek­siz, beden eği­ti­mi der­si­ni boş ders ola­rak gören zih­ni­yet­ler yö­ne­ti­ci olur­sa bu ül­ke­de spor ne kadar kül­tür ha­li­ne ge­le­bi­lir ki? Bu zih­ni­yet­ler yü­zün­den spor­cu ye­tiş­mi­yor. 

Ül­ke­nin eği­tim sis­te­mi de bunun üs­tü­ne ek­le­nin­ce spor­cu ye­tiş­tir­mek zor­la­şı­yor. Hatta ak­lı­ma ge­çen­lerde ya­şa­dı­ğım bir olay geldi. Ar­ka­da­şı­mın ço­cu­ğu yüzme bran­şın­da Tür­ki­ye bi­rin­ci­si oldu. Teb­rik ettim, in­şal­lah de­va­mı gelir dedim. Ar­ka­da­şım, ço­cu­ğu­nun ant­re­nör­le­ri ile ko­nuş­muş, “Ya­şı­na göre çok çok iyi bir spor­cu, ile­ri­de Tür­ki­ye adına çok ma­dal­ya ka­za­nır hocam ço­cu­ğun pe­şi­ni bı­rak­ma, spora devam etsin” de­miş­ler ve ar­ka­da­şım bana acı ger­çek­le­ri söy­le­di: “Ço­cu­ğun her­ şe­yi­ni ben cep­ten kar­şı­lı­yo­rum, o önem­li değil de bu çocuk yarın TEOG’a gi­recek, ba­şa­rı­lı ol­maz­sa sporu bı­rak­tı­rı­rım! Oku­sun dok­tor olsun” dedi. Ar­ka­da­şım ken­din­ce hak­lıy­dı, eği­tim sis­te­mi bu şe­kil­de dü­şün­me­ye zor­la­mış­tı. İşte ço­cuk­la­rı­mız sporu bu yüz­den erken yaş­lar­da bı­ra­kı­yor. Yani an­la­ya­ca­ğı­nız eği­tim sis­te­mi­miz ço­cuk­la­rı­mı­za zorla sporu bı­rak­tı­rı­yor. Daha bir­çok neden var, han­gi­si­ni say­sak ki? Bence bu ikisi de­ğiş­me­dik­çe ne yap­sa­nız boş.

Mart ayın­da ül­ke­miz­de­ki fe­de­ras­yon baş­kan­la­rı­nın bir ka­çıy­la bir­lik­tey­dim. Spor adına neler ya­pa­bi­li­riz, nasıl daha çok ki­şi­ye ula­şa­bi­li­riz diye kafa yor­duk. At­le­tizm Fe­de­ras­yo­n’uy­la “Yeni Baş­la­yan­lar İçin At­le­tizm Eği­tim­le­ri DVD’si”, Bocce Bow­ling Dart Fe­de­ras­yo­n’uy­la da “Okul­lar­da Bocce - Pe­tank” pos­te­ri ça­lış­ma­mız oldu. Der­gi­mi­ze ver­miş ol­duk­la­rı des­tek­ten do­la­yı At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Fatih ÇİNTİMAR’a, Genel Sek­te­ri Fah­ret­tin YIL­DIZ’a, Bocce Bo­w­ling Dart Fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Ahmet Recep TEK­CAN’a ve Baş­kan ve­ki­li Doç.Dr. Mutlu TÜRK­MEN’e hu­zur­la­rı­nız­da çok te­şek­kür ede­rim.
19 Eylül 2018 Arkadaşına Yolla Yazıcıya Yolla
YORUMLAR
 Olabilir.  Kerem BALYEMEZ   /    2017-07-12
 Notlarımın arasına alıyorum, bakanlıkla ilgili görüşme yaptığımda muhakkak gündeme getireceğim.
 başarı için  TANER AKCEBE   /    2017-06-19
 sayın kerem bey uzun üredir hem dergilerinizi hemde sitenizi takip ediyorum. ama bir çok alanda hep aynı duvara çarpıyoruz. bürokrasi ve veli. bir beden eğitimi öğretmeni olarak yeni çıkan veya geçmişten gelen bir çok branşın temel dediğimiz kısmını kurs olarak alabilmek için bile harcamamız gereken ücretler çok fazla oluyor. Bu konuda federasyonlarda bir çalışma içerisinde olmuyor.hepsi maddi açıyı daha önemli kılıyor.biz öğretmenler kendimizi biraz daha iyi yetiştirmek için öğrendiklerimizin üstüne yeni bir şeyler eklemek için yenilikleri takip etmemiz gerek. milli eğitim ve gençlik ve spor bakanlığı bu konuda bir çalışma yapamaz mı? saygılarımla
Bu Yazıya Yorum Yapabilirsiniz
Adınız Soyadınız:
E-postanız:
Başlığınız:
Yorumunuz:

       Tüm alanları doldurmanız gerekmektedir.
Facebook ile yorum yapınız.
Yazarın Son Yazıları:
Spor se­fer­ber­li­ği ilan edelim!

Ne çekti bu ders sizden?

GSB herkesi mağdur etti!

Eğitim sistemimiz çocuklarımızı spordan uzaklaştırıyor!

En Zayıf Halka Eğitim ve Kültür

Okullar Neden Düşünülmüyor?

Kafayı değiştirmek lazım

Okullara spor ödeneği şart

Egzersiz Genelgesi Eskidi Artık

Spora verilen değer!

Aday olmak önemli değil

Teşekkürler Galatasaray

Spor eğitimin bir parçasıdır

Reklamlar: Çorum Voleybol | Etkinlik Paylaş | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORİLER SOSYAL
Künye Spor Eğitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gündem Beden Eğitimi Sağlık Twitter
İletişim Teknoloji Özel Haber Okul Sporları İnstagram
KPSS Spor ve Yaşam Dergisi Videolar RSS
Copyright © 2006 Tüm Hakları Saklıdır