ÜYE GİRİŞİ: Kullanıcı Adınız: Şifreniz: Şifremi unuttum Beni Hatırla ?  Üye Ol
ÖZEL HABER    SPOR    EĞİTİM    SEMİNER VE KURS    BEDEN EĞİTİMİ    SAĞLIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VİDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLAŞ HABER: İlkokullarda kaldırılan beden eğitimi dersi geri geldi
Manset Alti Haberleri
Yazara Ait Tüm Yazılar
  Kerem BALYEMEZ

  webkerem@hotmail.com
         EN ZAYIF HALKA EĞİTİM VE KÜLTÜR
İnanın her gün dü­şü­nü­yo­rum, okul­lar­da spor nasıl ge­li­şir diye. Belki spor­la il­gi­li makam sa­hip­le­ri benim kadar dü­şün­me­miş­ler­dir. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Yusuf Tekin ile Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Faruk Öz­çe­lik bir araya ge­le­rek iki kurum ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­ko­lü önü­müz­de­ki eği­tim-öre­tim yılı ha­ya­ta ge­çi­ri­le­ce­ği­ni ve “spor­tif ba­şa­rı­ya TEOG’da ek puan ve burs ve­ri­le­ce­ği­ni” du­yur­du­lar.  Geç ka­lın­mış bir proje ama olsun yine de dü­şü­nül­me­si bile spo­run ge­liş­me­si açı­sın­dan çok önem­li bir olay­dır. Hatta bu ge­liş­me bence son yıl­lar­da spor adına ya­pı­lan en büyük ge­liş­me­ler­den bi­ri­dir. Çünkü spor­cu­lar ve aile­le­ri hep iki­lem­de ka­lı­yor­du. Okul mu spor mu diye? Çoğu öğ­ren­ci aile bas­kıy­la okulu ter­cih edi­yor­du ve böy­le­lik­le ge­le­ce­ğin yıl­dız adayı öğ­ren­ci­ler bir anda kay­bo­lup gi­di­yor­du. 79 Mil­yon ki­şi­den spor­cu çı­ka­ra­ma­yıp dev­şir­me spor­cu al­ma­mı­zın en büyük ne­den­le­rin­den biri de budur.
Ge­çtiğimiz gün­ler­de Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız öz eleş­ti­ri ya­pa­rak “Son 14 yılda en zayıf hal­ka­nın eği­tim ve kül­tür” ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Evet bir türlü dü­zel­mi­yor eği­tim ko­nu­su. Okul­la­rı spor eği­ti­mi açı­sın­dan in­ce­le­di­ği­miz­de du­ru­mu­muz içler acısı. Okul­la­rın spor mal­ze­me­le­ri ne­re­dey­se hiç yok. Okul­la­ra üc­ret­siz kitap, süt, tab­let, ku­ru­ye­miş da­ğı­tı­lı­yor ama ne­den­se söz ko­nu­su spor olun­ca hiç bir şey yok! Bu ko­nu­yu ger­çek­ten de çok dü­şü­nü­yo­rum neden spor dü­şü­nül­mü­yor? Çünkü sporu ge­rek­siz ola­rak gö­rü­yo­ruz, spor­la kül­tür­len­me­yi önem­se­mi­yo­ruz. Ül­ke­miz­de zih­ni­yet aynen şu “Otur da der­si­ne çalış”. Hal­bu­ki bir kişi hem ders ça­lı­şa­bi­lir hem de spor ya­pa­bi­lir. Ha­ya­tı­mız­da bak­tı­ğı­mız­da o kadar boş iş­ler­le uğ­ra­şı­yo­ruz ki, spor ya­pa­ma­ya vakit bu­la­mı­yo­ruz(!) Okul­la­rın spor sa­lon­la­rı yok, bı­ra­kın spor sa­lo­nu­nu doğru düz­gün bah­çe­le­ri yok. Yö­ne­ti­ci­le­rin spora bakış açısı çok kötü. Spor mü­sa­ba­ka­la­rı­na ka­tı­la­lım di­yo­ruz, ne ser­vis bu­la­bi­li­yo­ruz, ne de il­gi­li bir yö­ne­ti­ci. Amannn okul­lar­da so­run­la­rı say say bit­mez. Biz yaz­mak­tan bık­ma­dık ama so­run­lar yıl­lar­dır aza­la­ca­ğı­na gi­de­rek ar­tı­yor. Ne di­ye­lim in­şal­lah eği­ti­mi de, sporu da, kül­tü­rü de is­te­di­ği­miz se­vi­ye­le­re ta­şı­rız. 

Eği­ti­mi ve sporu is­te­di­ği­miz se­vi­ye­le­re ge­tir­mek di­le­ğiy­le hoş­ça­ka­lın...
19 Eylül 2018 Arkadaşına Yolla Yazıcıya Yolla
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Yapabilirsiniz
Adınız Soyadınız:
E-postanız:
Başlığınız:
Yorumunuz:

       Tüm alanları doldurmanız gerekmektedir.
Facebook ile yorum yapınız.
Yazarın Son Yazıları:
Spor se­fer­ber­li­ği ilan edelim!

Ne çekti bu ders sizden?

GSB herkesi mağdur etti!

Eğitim sistemimiz çocuklarımızı spordan uzaklaştırıyor!

En Zayıf Halka Eğitim ve Kültür

Okullar Neden Düşünülmüyor?

Kafayı değiştirmek lazım

Okullara spor ödeneği şart

Egzersiz Genelgesi Eskidi Artık

Spora verilen değer!

Aday olmak önemli değil

Teşekkürler Galatasaray

Spor eğitimin bir parçasıdır

Reklamlar: Çorum Voleybol | Etkinlik Paylaş | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORİLER SOSYAL
Künye Spor Eğitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gündem Beden Eğitimi Sağlık Twitter
İletişim Teknoloji Özel Haber Okul Sporları İnstagram
KPSS Spor ve Yaşam Dergisi Videolar RSS
Copyright © 2006 Tüm Hakları Saklıdır