ÜYE GİRİŞİ: Kullanıcı Adınız: Şifreniz: Şifremi unuttum Beni Hatırla ?  Üye Ol
ÖZEL HABER    SPOR    EĞİTİM    SEMİNER VE KURS    BEDEN EĞİTİMİ    SAĞLIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VİDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLAŞ HABER: İlkokullarda kaldırılan beden eğitimi dersi geri geldi
Manset Alti Haberleri
Yazara Ait Tüm Yazılar
  Kerem BALYEMEZ

  webkerem@hotmail.com
         OKULLAR NEDEN DÜŞÜNÜLMÜYOR?
     Genç­lik Spor Ba­kan­lı­ğı te­sis­leş­me ko­nu­sun­da ger­çek­ten güzel adım­lar atı­yor. Ül­ke­mi­ze spor adına mü­kem­mel te­sis­ler ka­zan­dı­rıl­ma­ya baş­lan­dı. Yeni yüzme ha­vuz­la­rı, stad­yum­lar, genç­lik mer­kez­le­ri vs. Peki neden okul­lar dü­şü­nül­mü­yor? Genç­lik Spor Ba­kan­lı­ğı neden okul­la­ra da tesis yap­mı­yor? Nisan ayın­da MEB ile GSB ara­sın­da iş bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za­lan­dı ve bir mad­de­sin­de şöyle bir açık­la­ma vardı. “GSB, MEB e ait spor sa­lo­nu bu­lu­nan okul­la­rın sa­lon­la­rı­nı boş za­man­lar­da kul­la­na­bi­lir.” Şimdi so­ru­yo­rum: “MEB’de kaç tane spor sa­lo­nu var da bun­la­rı is­ti­yor­su­nuz? Salon is­te­ye­ce­ği­ni­ze salon yap­sa­nız kötü mü olur? Mil­yon­lar ve­re­rek yap­tı­ğı­nız stad­yum­lar, ha­vuz­lar vs. bun­la­rın ya­nı­na bir kaç okula da spor sa­lo­nu yap­ma­yı ve daha sonra da kul­lan­ma­yı dü­şü­ne­me­di­niz mi? Güzel işler ya­pı­yor­su­nuz ama şu okul­la­rı da dü­şü­nün ya! Yazık ger­çek­ten de yazık. Şi­şir­me li­sans­lar­la ül­ke­de şu kadar kişi li­sans­lı di­yo­ruz. Ama şu kadar kişi spor ya­pı­yor di­ye­mi­yo­ruz. Çünkü “Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mez”. En son ve­ri­ler­de 5 mil­yon­dan fazla li­sans­lı spor­cu­muz var de­ni­li­yor­du. Ül­ke­de bu kadar li­sans­lı spor­cu­muz var ise neden olim­pi­yat­lar­da ba­şa­rı­sı­zız? Peki MEB ne de­me­li? MEB yeni okul­lar ya­pı­yor ve bu okul­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mın­da spor için alt yapı oluş­tu­rul­mu­yor ki sa­lon­la­rı baş­ka­sı­na ver­sin. Zaten Bü­yük­şe­hir­ler dı­şın­da il­ler­de bu­lu­nan salon sa­yı­sı bir elin par­mak sa­yı­sı­nı geç­mez. Yani ben bu işi an­la­ma­dım ger­çek­ten de an­la­ma­dım. Amaç spor yap­tır­mak mı, yoksa biz spor yap­tı­rı­yo­ruz gibi gö­zük­mek mi? Yani uy­gu­la­ma­ya ba­kıl­dı­ğın­da “Kör­ler sa­ğır­lar bir­bi­ri­ni ağır­lar” gibi gö­zü­kü­yor. 

     Okul spor­la­rın­da büyük sı­kın­tı­lar devam et­mek­te­dir. Son gün­ler­de okul spor­la­rın­da gö­rev­li beden eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri­nin ek ders­le­ri­nin ke­sil­me­si gün­dem­de. Bu ko­nu­nun çö­zül­me­si için Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da pro­to­kol im­za­lan­dı ama ne­den­se bu pro­to­ko­lü kimse önem­se­mi­yor. Hatta çoğu yö­ne­ti­ci pro­ko­tol bizi bağ­la­maz diyor (!) İki Bakan otur­muş iş bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za­la­mış, senin İl ya da İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü­nün bun­dan ha­be­ri yok. Yani ben ül­ke­miz­de­ki yö­ne­ti­ci­le­rin neye göre se­çil­dik­le­ri­ni bir türlü an­la­ma­dım. Kanun bil­mez, yö­net­me­lik ta­nı­maz in­san­lar­la dolu. Amaç dev­le­tin iş­ler­li­ği­ni devam et­tir­mek değil mi? Bir ilde uy­gu­la­nan bir kanun diğer ilde uy­gu­lan­mı­yor. İna­nıl­maz değil mi? Her ya­zım­da dile ge­tir­dim “İşi eh­li­ne verin” diye. Eeee böyle yö­ne­ti­ci­ler olur­sa no­la­cak sanki, çok şey bek­le­me­mek ge­re­kir. Bu arada Okul Spor­la­rı Fe­de­ras­yon Baş­kan­lı­ğı’na Ömür Fatih KA­RA­KUL­LUK­ÇU se­çil­di. İnşal­lah aktif olur da bu so­run­la­rı bir an önce çözer. Ken­di­si­ne gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­rim.

     İyi yö­ne­ti­ci­ler­le kar­şı­laş­mak di­le­ğiy­le hoş­ça­ka­lın...

19 Eylül 2018 Arkadaşına Yolla Yazıcıya Yolla
YORUMLAR
 Beden Eğitimi Yetiştirme ve Destekleme Kursu  AKAY DEMİRER   /    2017-02-23
 Yakan Top ve basket potası altında atışlar , verilen ek ders ücretine yazık
Bu Yazıya Yorum Yapabilirsiniz
Adınız Soyadınız:
E-postanız:
Başlığınız:
Yorumunuz:

       Tüm alanları doldurmanız gerekmektedir.
Facebook ile yorum yapınız.
Yazarın Son Yazıları:
Spor se­fer­ber­li­ği ilan edelim!

Ne çekti bu ders sizden?

GSB herkesi mağdur etti!

Eğitim sistemimiz çocuklarımızı spordan uzaklaştırıyor!

En Zayıf Halka Eğitim ve Kültür

Okullar Neden Düşünülmüyor?

Kafayı değiştirmek lazım

Okullara spor ödeneği şart

Egzersiz Genelgesi Eskidi Artık

Spora verilen değer!

Aday olmak önemli değil

Teşekkürler Galatasaray

Spor eğitimin bir parçasıdır

Reklamlar: Çorum Voleybol | Etkinlik Paylaş | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORİLER SOSYAL
Künye Spor Eğitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gündem Beden Eğitimi Sağlık Twitter
İletişim Teknoloji Özel Haber Okul Sporları İnstagram
KPSS Spor ve Yaşam Dergisi Videolar RSS
Copyright © 2006 Tüm Hakları Saklıdır