ÜYE GİRİŞİ: Kullanıcı Adınız: Şifreniz: Şifremi unuttum Beni Hatırla ?  Üye Ol
ÖZEL HABER    SPOR    EĞİTİM    SEMİNER VE KURS    BEDEN EĞİTİMİ    SAĞLIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VİDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLAŞ HABER: İlkokullarda kaldırılan beden eğitimi dersi geri geldi
Manset Alti Haberleri
Yazara Ait Tüm Yazılar
  Kerem BALYEMEZ

  webkerem@hotmail.com
         KAFAYI DEĞİŞTİRMEK LAZIM
Rio 2016 olim­pi­yat­la­rı­nı 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz ma­dal­ya ile 41. sı­ra­da ta­mam­la­dık. Ko­nu­ya ne­re­den baş­la­ya­yım di­yo­rum bir türlü ol­mu­yor. “De­ve­ye sor­muş­lar, boy­nun niye eğri? Deve de, nerem doğru ki demiş.” Ül­ke­miz­de spor­da işte böyle. Ne­re­miz doğru ki? Alt yapı ek­sik­li­ği, te­sis­le­rin ve­rim­li kul­la­nıl­ma­ma­sı, ye­te­nek se­çi­mi­nin doğru ya­pıl­ma­ma­sı, ül­ke­miz­de­ki spor ku­lü­bü­nün az­lı­ğı, spo­run yaşam bi­çi­mi ha­li­ne ge­ti­ri­le­me­me­si, eği­tim sis­te­mi­nin yan­lış­lı­ğın­dan do­la­yı aile­le­rin spora olum­suz bakış açısı, spor­dan an­la­ma­yan ida­re­ci­le­rin başta ol­ma­sı, ant­re­nör­lük­le­rin çok kolay bir şe­kil­de ve­ril­me­si, dev­şir­me oyun­cu­la­rın art­ma­sı, beden eği­ti­mi ve spor der­si­ne ge­re­ken öne­min ve­ril­me­me­si, beden eği­ti­mi öğ­ret­men­le­riy­le bir­lik­te iş bir­li­ği ya­pıl­ma­ma­sı, BESYO bö­lüm­le­ri­nin ye­ter­siz­li­ği vb. say­mak­la bit­mi­yor işte! Çünkü sis­tem baş­tan yan­lış. Son yıl­lar­da tesis ata­ğı­na geç­tik ama bu te­sis­le­rin içini dol­du­ra­ma­dık­tan sonra, ve­rim­li kul­la­na­ma­dık­tan sonra bu te­sis­ler atıl du­rum­dan öteye git­mi­yor. Te­si­se gi­di­yor­su­nuz kir­le­necek diye ça­lış­ma­ya izin ver­mi­yor­lar. Te­si­si kul­la­na­lım di­yor­su­nuz yer yok di­yor­lar. Demek ki sa­de­ce tesis yap­mak­la bu iş ol­mu­yor­muş.

   Sla­ven Bilic’in sö­zü­nü ha­tır­lat­mak is­te­rim. Ne de­miş­ti Bilic: “Tür­ki­ye’de sorun şu: Bil­gi­li olan­la­rın yet­ki­si yok, yet­ki­li olan­la­rın bil­gi­si yok!” Adam ül­ke­mi­zi hemen çöz­müş. Hal­bu­ki çözüm basit ger­çek­ten çok basit. İlk ola­rak yö­ne­ti­ci­ler spo­run için­den gel­miş, spor­dan an­la­yan, bil­gi­li, yö­ne­ti­ci­lik bö­lü­mü­nü oku­yan in­san­la­rın­dan se­çil­me­si ge­re­kir. İşi eh­li­ne ve­re­lim ki zarar et­me­ye­lim. Bil­gi­si olan­la­rı yet­ki­li hale ge­ti­re­lim. Spor Ba­kan­lı­ğı’na, Fe­de­ras­yon Baş­kan­lı­ğı’na, Kulüp Baş­kan­lı­ğı’na bil­gi­si olan­la­rı ge­ti­re­lim. Ak­ra­ba, emmi, dayı iş­le­ri­ni artık bı­rak­ma­mız lazım. İşte bunu hal­let­tik mi ina­nın sorun ken­di­li­ğin­den çö­zü­le­cek­tir. 

   Dev­şir­me so­ru­nu başlı ba­şı­na bir sorun zaten. Rio olim­pi­yat­la­rın­da ka­za­nı­lan sekiz ma­dal­ya­dan üçünü dev­şir­me spor­cu­la­rı­mız ka­zan­mış­tır. Ben ta­ma­miy­le karşı de­ği­lim ama 78 mil­yon­dan spor­cu çı­ka­ra­mı­yor­sak ku­su­ra bak­ma­yın ama “ayıp bize derim, ger­çek­ten de ayıp!” Sonra da gidip ya­ban­cı spor­cu­la­rı ge­ti­re­lim ma­dal­ya bek­le­ye­lim. Birde şu moda oldu, “diğer ül­ke­ler­de dev­şir­me spor­cu­lar ile ya­rı­şı­yor”. Onlar ya­pı­yor diye bi­zim­de mi yap­ma­mız ge­re­kir. On­la­rın spor­cu­la­rı uzay­dan mı geldi! On­lar­ca ma­dal­ya alan spor­cu­la­rın ne­le­ri fazla biz­den bir araş­tır­sın­lar ba­ka­lım. Eğer Arda Turan, Messi ile yan yana oy­nu­yor­sa ku­su­ra bak­ma­sın­lar biz­den hiç­bir faz­la­la­rı yok. Yeter ki ka­fa­yı de­ğiş­ti­re­lim. Şu ka­fa­la­rı de­ğiş­tir­dik mi bak o zaman olim­pi­yat­lar­da ba­şa­rı gelir. 
Ka­fa­la­rı de­ğiş­tir­mek di­le­ğiy­le...

19 Eylül 2018 Arkadaşına Yolla Yazıcıya Yolla
YORUMLAR
 Teşekkürler ve TEBRİKLER  Okan BEKDEMIR    /    2016-11-14
 Hocam ağzına saglik bu sorunları yıllardır söylüyoruz ama kim görüyor veya kim bu yazılanları okuyor...
 Daha ne denir ki?  Zeki   /    2016-11-13
 doğru söz ne denir ki, kalime sağlık hocam
 Ağzına sağlık hocam  Muhammed   /    2016-11-03
 Ağzına sağlık hocam"
Bu Yazıya Yorum Yapabilirsiniz
Adınız Soyadınız:
E-postanız:
Başlığınız:
Yorumunuz:

       Tüm alanları doldurmanız gerekmektedir.
Facebook ile yorum yapınız.
Yazarın Son Yazıları:
Spor se­fer­ber­li­ği ilan edelim!

Ne çekti bu ders sizden?

GSB herkesi mağdur etti!

Eğitim sistemimiz çocuklarımızı spordan uzaklaştırıyor!

En Zayıf Halka Eğitim ve Kültür

Okullar Neden Düşünülmüyor?

Kafayı değiştirmek lazım

Okullara spor ödeneği şart

Egzersiz Genelgesi Eskidi Artık

Spora verilen değer!

Aday olmak önemli değil

Teşekkürler Galatasaray

Spor eğitimin bir parçasıdır

Reklamlar: Çorum Voleybol | Etkinlik Paylaş | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORİLER SOSYAL
Künye Spor Eğitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gündem Beden Eğitimi Sağlık Twitter
İletişim Teknoloji Özel Haber Okul Sporları İnstagram
KPSS Spor ve Yaşam Dergisi Videolar RSS
Copyright © 2006 Tüm Hakları Saklıdır