1- DERNEK TÜZÜĞÜ

 

Spor kulübü kurmak için önce 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak Spor Kulübü Derneğini kurmak gerekmektedir.

 

Dernek kurmak içinde en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bir araya gelen bu kişilerin dernekleri ile ilgili bir tüzük hazırlamaları gerekir. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

 

a- Derneğin adı ve merkezi,

 

b- Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı,

 

c- Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri,

 

d- Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı,

 

e- Genel Kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri,

 

f- Yönetim ve Denetim Kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı,

 

g- Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile Dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği,

 

h- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarının belirlenme şekli,

 

i- Derneğin borçlanma usulleri,

 

j- Derneği iç denetim şekilleri,

 

k- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,

 

l- Derneğin fesih halinde mal varlığının tasfiye şekli.

 

(Örnek Tüzük Sayfamızdadır.)

 

 

 

2- DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK BELGELER

 

Dernek kurucuları tarafından imzalanmış 2 adet Kuruluş Bildirimi (EK 1 Sayfamızdadır) ve aşağıda belirtilen ekleri derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

 

a- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü,

 

b- Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

 

c- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste

 

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler 1’er artırılarak verilir. Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

 

 

Mülki idare amirliği başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerini alındığına dair alındı belgesi verir. (EK 2 Sayfamızdadır)

 

Spor Kulübü Nedir?

Değişik dallarda özellikle gençlerin faaliyetleri için kurulmuş, ilgili devlet kurumuna kayıt ve tescilini yaptırmış olan ve Dernekler Kanunu na göre yönetilen kuruluşlara Spor Kulübü denir. Spor Kulüpleri sırası ile Gençlik Spor Bakanlığı, GSGM ve faaliyet gösterilecek spor dalının bağlı olduğu federasyonun kontrolünde çalışmalarını yaparlar.

Faaliyet gösterdiğimiz spor dallarından sadece Paintball, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’na bağlı federe bir spor dalıdır ve faaliyetlerinin kulüp adı altında yapılma şansı vardır.

 

Spor Kulübü Nasıl Kurulur?

Spor Kulübü kurmak birkaç aşamadan oluşan bir işlemler bütünüdür. Kulüp kurmak için öncelikle faaliyet göstereceğiniz ilin dernekler odasına gitmeniz ve kullanmak istediğiniz isim altında bir dernek kurmanız gerekmektedir. Dernek kurmak için gerekli evraklar ve şartları İNDİRMEK İÇİN linkinden elde edebilirsiniz. İstenilen bu evrakları toparlayıp, gereklilikleri yerine getiren herkes dernek kurabilir. Dernek olarak tescil edilmek demek işlemlerin %50’sini bitirmek anlamına gelir. Daha sonrasında bağlı olduğunuz İl Spor Müdürlüğüne gidip tescil ettirdiğiniz dernekte hangi spor dalını icra etmeyi planlıyorsanız beyan edip, derneğinizin spor kulübü statüsüne geçirilmesi için gerekli işlemleri başlatmanız gerekmektedir. Bu aşamada sizden logo, renk vb. Detaylar istenir ve sizin adınıza bağlı olacağınız federasyon ile yazışmalar başlar. Federasyondan onay gelmesi ile birlikte kulübünüz tescil edilmiş olur ve faaliyetlere başlayabilirsiniz.

 

Spor Kulübü Olarak Dikkat Etmemiz Gerekenler Nedir?

Kulüpler aslında birbirine geçmiş bir bürokrasi ağının en iç halkasıdır ve birkaç temel noktaya dikkat edilmezse yöneticilerinin maddi manevi zarar görme şansı olabilir. Bunlar yıllık olarak verilen ve kulübün o yılki ekonomik faaliyetlerini gösteren mali beyanname ve tüzükte belirtilen olağan genel kurul süresi içinde genel kurul yapıp bunun beyan edilmesidir. Bunlar yapılmadığı takdirde yöneticilere mali cezalar gelebileceği gibi kulübün faaliyetlerine de son verdirilebilir.

 

Spor Kulübü Olmanın Avantajları Nedir?
Spor kulübü olmanın avantajları 3 kısımda değerlendirilebilir.

 

-       İşletme Açısından Avantajları: İşletmeler eğer tesislerini kulüplerine bağlı bir spor alanı olarak tescil ederlerse zabıta ve emniyetle yaşadıkları sorunların birçoğundan muaf olabilirler. Çoğu zamanda ruhsat alma konusunda daha sıcak bir yaklaşıma maruz kalıp özel işletmeye göre avantajlı olabilirler.

-       Ekonomik Avantajları: Kulüpler vergisel olarak çeşitli muafiyetlere sahiptir. Kulüp olarak işletilen işletmeler bu muafiyetlerden faydalanabilir. Bkz. Madde 4.12 

-       Siyasi Avantajları: Spor kulüpleri gerekli şartları yerine getirdiği sürece aynı zamanda bağlı bulunduğu federasyonların genel kurullarında oy verme hakkına sahiptir. Bunun için yıl içerisinde federasyon tarafından düzenlenen 2 resmi müsabakaya katılmak en önemli şarttır. İşletmelerimizin kulüpleşmesi ve bu kulüpler adına birkaç müsabakaya katılması uzun vadede federasyon yönetimlerinde yaptırım gücü elde etmek açısından oldukça mühimdir. 

öZEL haber

ö