ÜYE GİRİŞİ: Kullanıcı Adınız: Şifreniz: Şifremi unuttum Beni Hatırla ?  Üye Ol
ÖZEL HABER    SPOR    EĞİTİM    SEMİNER VE KURS    BEDEN EĞİTİMİ    SAĞLIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VİDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLAŞ HABER: Trabzonspor’un son bombası!
Manset Alti Haberleri
Yazara Ait Tüm Yazılar
  Kerem BALYEMEZ

  webkerem@hotmail.com
         SPOR SE­FER­BER­Lİ­Ğİ İLAN EDELİM!
Bu sa­yı­mız­da Asrın Gü­reş­çi­si, Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın Baş­da­nış­ma­nı Hamza YERLİKAYA’yla güzel bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik. Hamza YERLİKAYA’nın sa­mi­mi ta­vır­la­rı ve spor adına güzel dü­şün­ce­le­ri biz­le­ri çok se­vin­dir­di. Rö­por­ta­jı­mız­da Hamza YERLİKAYA’nın şu söz­le­ri beni de­rin­den et­ki­le­di: “Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ol­ma­dan spor olmaz, spor­cu ye­tiş­mez. Benim ka­na­atim İlko­kul­lar­da beden eği­ti­mi dersi an az 5 saat ol­ma­lı ve bu ders­le­re beden eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri gir­me­li­dir”. Çok doğru bir tes­pit. İlko­kul­da 5 saat fi­zik­sel et­kin­lik­ler dersi var ve ders­te spor ya­pıl­mı­yor. Fi­zik­sel et­kin­lik­ler der­sin­de ço­cuk­lar Türk­çe ve Ma­te­ma­tik gibi ders­ler gö­rü­yor. Bunun se­be­bi ise şu an ki mev­zu­ata göre bu derse sınıf öğ­ret­men­le­ri gi­ri­yor. İlko­kul­da İngi­liz­ce, Din Kül­tü­rü ve Ahlak Bil­gi­si ders­le­ri­ne branş öğ­ret­men­le­ri gi­rer­ken spor gibi çok önem­li bir ko­nu­da bu ders­le­re sınıf öğ­ret­men­le­ri gi­ri­yor. Peki bu neyi gös­te­ri­yor bi­li­yor mu­su­nuz? Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın Beden Eği­ti­mi ve Spora ver­di­ği önemi gös­te­ri­yor. Bir de şu söy­lem var: “Beden Eği­ti­mi Öğ­ret­men­le­ri de al topu oyna diyor”. Peki, so­ru­yo­rum siz­le­re: “Yıl­lar­dır İngi­liz­ce dersi gö­rü­yo­ruz ama İngi­liz­ce ko­nu­şa­mı­yo­ruz. Yıl­lar­dır Din Kül­türü ve Ahlak Bil­gi­si dersi gö­rü­yo­ruz ama ma­ale­sef ki ül­ke­miz­de din­siz­lik ve ah­lak­sız­lık almış ba­şı­nı gi­di­yor. Peki bu ho­ca­la­rı­mız gö­rev­le­ri­ni yap­mı­yor mu?” Hayır tabi ki de! Her ku­rum­da ol­du­ğu gibi bizim ku­ru­mu­muz­da gö­re­vi­ni ak­sa­tan ar­ka­da­şı­mız ola­bi­lir. Yukarıdaki söylem tüm beden eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri­nin ça­lış­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­mez. Sos­yal medya he­sap­la­rı­mı­za o kadar güzel ça­lış­ma­lar ge­li­yor ki an­la­ta­mam, iz­le­me­niz gerek. Ben ina­nı­yo­rum ki çoğu beden eği­ti­mi öğ­ret­me­ni ar­ka­da­şı­mız der­si­ne ge­re­ken önemi ve­ri­yor. 

Maalesef ki ül­ke­miz­de spora bakış açısı olum­suz! Sporu yönetici-lerimize bir türlü sevdiremedik. Esa­sen ül­ke­miz­deki spora olumsuz bakışı çöz­mek çok basit. Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı’na spo­run için­den gelen ki­şi­le­rin gel­me­siy­le ve Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na Spor Şu­be­si Bi­ri­minin kurulmasıyla olumsuz düşüncelerden kurtulmak müm­kün­dür. Bununla birlikte Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, her okula zo­run­lu eg­zer­siz ve spor kursu ge­ti­rir­se ül­ke­mi­zin spor so­ru­nu kal­ma­ya­cak­tır. Dü­şün­se­ni­ze haf­ta­da 3 gün zo­run­lu spor! Öğrenciler spor yaptıkça, yöneticiler de okulda spor kursları açtıkça puan alacak. İşte bu dediğim sistem uy­gu­la­nır­sa spor adına çok büyük bir ge­liş­me olur. Bu vesileyle ilko­kul ça­ğın­da­ki ço­cuk­lar sporu alış­kan­lık ha­li­ne ge­tirip spor kül­tü­rü ka­zan­mış ve sınav kay­gı­sın­dan da kur­tul­muş ola­cak­lar. Yöneticiler de otomatik olarak puan almak için okulda sportif etkinlik-lere yer vermek zorunda kalacaklar. Böy­le­lik­le ço­cuk­lar hem spor yap­acak hem de ders­le­ri­ne çalışacak. Yeter ki is­te­ye­lim, is­ter­sek her şey ola­cak da ma­ale­sef is­te­mi­yo­ruz. 

Son yıl­la­rda spor adına güzel ça­lış­ma­lar ya­pı­lı­yor ama ye­ter­siz. Yu­ka­rı­da da be­lirt­ti­ği­miz gibi il­ko­kul se­vi­ye­si­ne inil­me­dik­ten sonra ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­lar boşa ola­cak­tır. Buradan yetkililere sesleniyorum; “Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği için, spor kültürü oluşturmak için Milli Eğitim Bakanlığında spor se­fer­ber­li­ği ilan edelim. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığında spor şubesi oluşturalım. İlko­kul­dan iti­ba­ren Beden Eği­ti­mi ve Spor dersinin sa­yı­sı­nı art­tı­ra­lım. Okul­la­rda zo­run­lu eg­zer­siz ve spor kurs­lar açalım. Okul­la­ra nasıl ki üc­ret­siz kitap, tab­let, süt, üzüm vs. da­ğı­tı­lı­yor­sa üc­ret­siz spor mal­ze­me­si da­ğı­talım ya da spor öde­ne­ği çı­ka­ralım. Salonu olmayan okullara salon yapalım. Haydi var mısınız?”
14 Agustos 2018 Arkadaşına Yolla Yazıcıya Yolla
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Yapabilirsiniz
Adınız Soyadınız:
E-postanız:
Başlığınız:
Yorumunuz:

       Tüm alanları doldurmanız gerekmektedir.
Facebook ile yorum yapınız.
Yazarın Son Yazıları:
Spor se­fer­ber­li­ği ilan edelim!

Ne çekti bu ders sizden?

GSB herkesi mağdur etti!

Eğitim sistemimiz çocuklarımızı spordan uzaklaştırıyor!

En Zayıf Halka Eğitim ve Kültür

Okullar Neden Düşünülmüyor?

Kafayı değiştirmek lazım

Okullara spor ödeneği şart

Egzersiz Genelgesi Eskidi Artık

Spora verilen değer!

Aday olmak önemli değil

Teşekkürler Galatasaray

Spor eğitimin bir parçasıdır

Reklamlar: Çorum Voleybol | Etkinlik Paylaş | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORİLER SOSYAL
Künye Spor Eğitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gündem Beden Eğitimi Sağlık Twitter
İletişim Teknoloji Özel Haber Okul Sporları İnstagram
KPSS Spor ve Yaşam Dergisi Videolar RSS
Copyright © 2006 Tüm Hakları Saklıdır