YE GR: Kullanc Adnz: ifreniz: ifremi unuttum Beni Hatrla ?  ye Ol
ZEL HABER    SPOR    ETM    SEMNER VE KURS    BEDEN ETM    SALIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLA HABER: Galatasaray son eyrekte kopard
Manset Alti Haberleri
Ortaretim kurumlar ynetmelii deiti
Milli Eitim bakanl Orta retim kurumlar ynetmeliinde deiiklie gitti. Deiiklik bugn resmi gazete yaynland.
Google+   Kategori: Eitim
  Tarih: 14.02.2018
- Bu haber 531 kez okundu.

MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl Ortaretim Kurumlar Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasna Sal ve Gvenlii Kanunu, ibaresinden sonra gelmek zere 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayl Nfus Hizmetleri Kanunu, ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bentler eklenmitir.

) Merkezi snav: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,  proje uygulayan eitim kurumlar ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarna renci yerletirme amacyla Bakanlka yaplan snav,

hh) Merkezi snav puan: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eitim kurumlar ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarna renci yerletirmede kullanlan Bakanlka yaplan snav puann,

) Merkezi snav puanyla renci alan okul: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eitim kurumlar ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarn,

ii) Ortaokul baar puan (OBP): Ortaokulun 6, 7 ve 8. snf seviyesinde alnan ylsonu baar puanlarnn aritmetik ortalamasn,

jj) Ortaretim kayt alan: Eitimde sreklilik ve corafi btnlk esasna dayal olarak renci says, okul tr, kontenjan ve donanmlar gz nnde bulundurularak il/ile mill eitim mdrlnce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eletirildii ve tercihe bal olarak kayt yaplabilecek farkl ortaretim kurumlarndan oluturulan alan,

kk) Proje uygulayan eitim kurumu: 1/9/2016 tarihli ve 29818 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl zel Program ve Proje Uygulayan Eitim Kurumlar Ynetmelii kapsamnda Bakanlka belirlenen okulu,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(5) Ortaretim kurumlarnda, destekleme ve yetitirme kurslar alabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar, Bakanlka belirlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (g) bendinde yer alan ortaretime yerletirmeye esas puanla ibaresi merkezi snav puan ile olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 (1) Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren renciler bilgi, beceri ve yetenekleri dorultusunda;

a) Merkezi snav puanyla,

b) Ortaretim kayt alan iindeki okullara tercihe bal olarak,

c) Ortaretim kayt alan dndaki pansiyonlu okullara tercihe bal olarak,

) Merkezi snav ile birlikte yetenek snav puanyla,

d) Yetenek snav puanyla,

ortaretim kurumlarna gei yaparlar.

(2) Birinci fkrann (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen yerletirme ve kaytlara ilikin usul ve esaslar, Bakanlka hazrlanan ynerge ve/veya klavuz, (d) bendi ise genelge ile belirlenir.

(3) Ortaretime gei sistemine bal olarak yaplan yerletirme ve kayt ilemleri;

a) Merkezi snav puan ile renci alan okullarn ak kontenjanlarna, puan stnlne gre,

b) Ortaretim kayt alan iindeki okullarn ak kontenjanlarna, tercihe bal olarak,

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjan kadar, il iinde uzaktan yakna ilkesi gzetilerek tercihe gre,

) Merkezi snav ile birlikte yetenek snav ile renci alan okullarn ak kontenjanlarna, puan stnlne gre,

d) Gzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, grsel sanatlar ve spor program/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek snav puan ve OBP kullanlarak puan stnlne gre,

yaplr.

(4) zel ortaretim okullarna geiler, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmeliinin ilgili hkmleri dorultusunda yaplr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlm; ikinci fkrasnn mlga (a) bendi aadaki ekilde yeniden dzenlenmi; ayn fkrann (b), (f) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmi; ayn fkrann () bendine eit sayda olacak ekilde ibaresinden sonra gelmek zere ortaretim kayt alan iinde tercihe bal olarak renci alan ibaresi eklenmi; (g) bendinde yer alan bakm tedbiri karar verilen ibaresi bakm tedbiri karar verilenlere birden fazla nakil, olarak deitirilmi ve ayn bende bir defaya mahsus olmak zere, ibaresinden sonra gelmek zere ortaretim kayt alan iinde tercihe bal olarak renci alan okullara; merkezi snav puanyla renci alan okullardan gelen rencileri ise ibaresi eklenmitir.

a) Komisyon; nakil ve yerletirmeleri, ortaretim kayt alan iinde tercihe bal olarak renci alan okullara dengeli bir ekilde yapar. Ancak, Mill Eitim Bakanl Ortaretime Gei Ynergesi ve/veya Klavuzu hkmleri erevesinde ortaretim kayt alan iindeki okullara yerleemeyen rencileri, ayn merkez ile/iledeki dier ortaretim kayt alanlarndaki bo kontenjan bulunan okullara tercihe ve OBP stnlne bal olarak yerletirir.

b) Yurtdndan gelen ve denklii yaplan Trkiye Cumhuriyeti uyruklu rencilerin ortaretim kayt alan iinde tercihe bal olarak renci alan okullara kontenjanlar da dikkate alarak dengeli bir ekilde yerletirme ve nakil ilemlerini yrtr.

f) nceki yllarda 8 inci snf bitiren, herhangi bir ortaretim kurumunda kayd bulunmayan ve kayt artlarn tayan rencilerin ortaretim kayt alan iindeki okullara tercihe ve OBP stnlne bal olarak kaytlar yaplr.

) Mill Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmeliinin 55 inci maddesinin ikinci fkras kapsamndaki rencilerin; ortaretim kayt alan iinde tercihe bal olarak renci alan okullara kontenjan da dikkate alarak dengeli bir ekilde yerletirme ve nakil ilemlerini yapar.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasnn (a) bendinde yer alan kontenjanla tercih ve yerletirmeye ibaresi kontenjan ile tercih, yerletirme ve kayt ilemlerine olarak, ayn fkrann (b) bendinde yer alan ve yerletirmeye esas puan ibaresi ile OBP olarak deitirilmitir.

b) Hazrlk snf ve 9 uncu snflara her yl alnacak renci ve oluturulacak ube says, okulun fiziki imkn ve donanm dikkate alnarak komisyon tarafndan tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, gzel sanatlar liseleri, proje uygulayan eitim kurumlar ile Anadolu teknik programlarnda bir ubeye alnacak renci says 30dur. Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarnda, ok programl Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eitim merkezlerinde ve mesleki eitim merkezlerinde ise bir ubeye alnacak renci saysnn 34 olmas esastr. Ancak renci kayt alanndaki renci saysnn younluu ve zorunlu hllerde okulun fiziki artlar da dikkate alnarak bu say 40a kadar artrlabilir.

c) Spor liselerinde 9 uncu snfa her yl alnacak renci says 5 ube, gzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alnacak renci says 2er ube olmas esastr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yurtdnda 8 inci snf bitiren renciler ile ortaretim kurumlarnda asgari bir eitim ve retim yl renim gren rencilerin kayt ve nakilleri; denklik belgelerine gre program uyumu dikkate alnarak ortaretim kayt alan iinde tercihe bal olarak renci alan okullara dengeli bir ekilde yerletirme ve nakil ilemleri, renci yerletirme ve nakil komisyonu tarafndan yaplr. Bu rencilerin nakli yaplan okuldan bir baka okula naklinde de bu fkra hkmleri uygulanr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Anadolu teknik programlarna merkezi snav puanyla, tercihleri dorultusunda, dorudan alana renci yerletirilir.  Merkezi snav puanyla renci alan dier ortaretim kurumlarndan 9 uncu snf dorudan geen renciler, gei yapmak istedii Anadolu teknik programnn kontenjan bulunan alanlarna bavurabilir. Bavuru ve yerletirme ilemleri, Bakanlka belirlenen esaslar ve kayt takvimi erevesinde e-Okul sistemi zerinden merkezi snav puan stnlne gre yaplr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi; beinci fkrasna belgelendirmeleri artyla ibaresinden sonra gelmek zere Anadolu meslek programlarnda ibaresi eklenmitir.

(1) Anadolu teknik programlarna merkezi snav puanyla tercihleri dorultusunda dorudan alana renci yerletirilir. Anadolu meslek programlarnda alan seimi ise 9 uncu snfn sonunda yaplr.  Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarnda dala yerletirme ilemi 10 uncu snfn sonunda e-Okul sistemi zerinden yaplr.

(2) Alan ve dala yerletirme;

a) Anadolu meslek programlarnda alana yerletirme puan, rencilerin ortaokul baar puanlarnn %40 ile 9 uncu snf ylsonu baar puannn %60 toplanarak belirlenir. Yerletirme ilemi, tercih ve puan stnl dikkate alnarak e-Okul sistemi zerinden yaplr.

b) Dala yerletirme ilemleri 10 uncu snfn sonunda rencinin alan ortak eitimindeki yetenek ve baarlar, sektrn ihtiyac, renci ve velilerin talepleri ve grup oluturma saylar dikkate alnarak ilgili okul mdrlnce yaplr. Tercihlerin belli dallarda younlamas hlinde 10 uncu snf ylsonu baar puan yksek olanlara ncelik verilir.

(3) Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarnda, snf tekrar edenler dhil, bir alanda eitime balanabilmesi iin en az 10, bir dalda eitime balanabilmesi iin en az 8 rencinin kaytl olmas gerekir. Ancak renci saysnn eitli nedenlerle azalmas hlinde alan ve dal eitimine devam edilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 37 (1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eitim kurumlar ile Anadolu teknik programlarna nakil ve geiler;

a) Okul trlerinin her birinin kendi arasnda her snf seviyesinde,

b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje uygulayan eitim kurumu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her snf seviyesinde,

c) Proje uygulayan eitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarndan ayn trden okullara her snf seviyesinde,

) Okul trleri arasnda bo kontenjan ve merkezi snav puan stnlne gre 10 uncu snf sonuna kadar,

d) Snavsz renci alan okullardan bu okullara; kontenjan ve merkezi snav puan stnlne gre 9 uncu snf sonuna kadar,

e) Anadolu teknik programlarnda alan/dal bulunmak kaydyla kendi arasnda her snf seviyesinde, merkezi snav puan ile renci alan okullardan Anadolu teknik programlarna 10 uncu snfn birinci dnem sonuna kadar, Anadolu teknik programnda ayn alanda olmak kaydyla 11 inci snfn birinci dnemi sonuna kadar dal deitirerek,

f) Merkezi snav puanyla renci alan okullardan Anadolu teknik programlarna 10 uncu snfn sonunda nakil ve gei yapan renciler ile alan deiiklii yaparak nakil ve gei yapan renciler alan ortak derslerinden telafi eitimine alnarak,

bu Ynetmelikte belirtilen sre ierisinde yaplr.

(2) Ortaretim kayt alanndaki okullar arasnda nakil ve geiler;

a) Okul trlerinin her birinin kendi arasnda her snf seviyesinde,

b) Okul trleri arasnda 10 uncu snf sonuna kadar,

c) Mesleki ve teknik ortaretim programlar arasnda, alan/dal bulunmak kaydyla her snf seviyesinde srekli; alan/dal bulunmamas hlinde, alan deitirerek 10 uncu snfn birinci dnemi sonuna kadar, ayn alanda dal deitirerek 11 inci snfn birinci dnemi sonuna kadar,

) Anadolu ve Anadolu mam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eitim merkezleri ile ok programl Anadolu liselerine; 9 uncu snfta srekli, 10 uncu snfta ise birinci dnem sonuna kadar, 10 uncu snf sonunda ise uygulamal meslek derslerinden yaz tatili sresince yaplacak telafi eitimine bal olarak,

d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eitim merkezleri ile ok programl Anadolu liseleri bnyesindeki program/alan/dallar arasnda gei i ve ilemleri bu fkra kapsamnda deerlendirilerek,

e) Mesleki eitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarna 9 uncu snfn birinci dnemi sonuna kadar,

bu Ynetmelikte belirtilen sre ierisinde yaplr.

(3) Mesleki eitim merkezi rencilerinin nakilleri; alan/dal bulunmas ve naklen gidilmek istenilen yerleim biriminde bir iletme ile szleme imzalamak kaydyla zamana baklmakszn yaplr. Mesleki eitim merkezlerinde 9 uncu snfn birinci dnemi sonuna kadar alan, 10 uncu snfn birinci dnemi sonuna kadar ayn alan iinde dal deiiklii yaplabilir. Mesleki eitim merkezlerine, okul trne baklmakszn her snf seviyesinde nakil ve gei yaplabilir. Ancak bunlardan daha nce mesleki ve teknik eitim almam olanlar ile farkl bir alanda mesleki eitim almak isteyenlerin alan seimi iin 10 uncu snfn ikinci dneminin balangcna kadar nakil ve gei yapm olmas gerekir. Daha nce mesleki eitim almam olup ikinci dnemin balangcndan sonra nakil ve gei yapmak isteyenlerin mesleki eitime hazrlk amacyla yalnz iletmede mesleki eitim almak zere kaytlar yaplr, ancak ilgili ders yl itibaryla bunlara ylsonu puan verilmez. Mesleki eitim merkezlerine, dier okul trlerinin 11 inci ve 12 nci snflarndan nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu snfa nakilleri kabul edilir.

(4) Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarnn yetenek, mlakat, mlakat ve beden yeterlilii snavyla renci alnan alanlarna, dier alan ve ortaretim kurumlarndan nakil ve gei yaplmaz.

(5) Bu okullara, akam liselerinden nakil ve gei yaplmaz.

(6) zel ortaretim kurumlarndan resm ortaretim kurumlarna nakil ve geiler program uyumuna ve okullarn nakil artlarna gre yaplr. zel temel lise rencilerinin ortaretim kurumlarna nakil ve geileri ise Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararlarna gre gerekletirilir. Resm ortaretim kurumlarndan zel ortaretim kurumlarna geiler ile zel ortaretim kurumlarnn kendi aralarndaki nakillerde ise Mill Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(7) Uluslararas Bakalorya (IB) Program uygulayan okullara, dier okullardan nakil ve gei yapacak renciler kontenjan d deerlendirilir.

(8) Ortaretim kurumlarndan, Aratrma-Gelitirme, Eitim ve Uygulama Merkezi Anadolu Lisesine mlakat snavyla renci geii yaplr. Bu rencilerden nceki okuluna dnmek isteyenler iin kontenjan art aranmaz. Yaplacak mlakat snav ile bu okulun ileyiine ilikin usul ve esaslar, Bakanlka dzenlenir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi; drdnc fkrasna a) Nakil ibaresinden nce gelmek zere Nakil ve gei ilemleri; ibaresi, ayn fkrann (a) bendine dnem bitiminin ncesindeki hafta ibaresinden sonra gelmek zere ile e-Okul sisteminde dnem ve snf atlatma sresi ibaresi, dileke ile ibaresinden sonra gelmek zere veya e-Devlet zerinden ibaresi eklenmi; ayn fkrann (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde, yedinci fkrasnda yer alan yerletirmeye esas puan ibaresi OBP olarak ve dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ortaretim kurumlar arasnda nakil ve geiler, 37 nci madde hkmleri erevesinde;

a) Merkezi snavla renci alan okullarn ak kontenjanlarna merkezi snav puan stnlne gre yaplr.

b) Ortaretim kayt alan iindeki okullara tercihe bal olarak yaplr. 

c) 23 nc maddenin ikinci fkrasnn (g) bendi kapsamndaki rencilerin nakil ve gei ilemleri, bu maddenin ikinci fkra hkmlerine gre okullarn kontenjan durumlar dikkate alnarak dengeli bir ekilde yaplr.

(2) Snf bazndaki ak kontenjanlar her bir ube iin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eitim kurumlar ile Anadolu teknik programlarnda 30, dier okullarda ise 34 renci olmas esastr. Ancak snf tekrar edenler, yarg kararna bal gelenler ile renci yerletirme ve nakil komisyonunca yerletirilen ve nakilleri yaplan renciler de dhil olmak zere ube renci kontenjannn; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eitim kurumlar ile Anadolu teknik programlarnda 34, dier okul trlerinde ise 40, ancak kaynatrma yoluyla eitimlerine devam eden zel eitim ihtiyac olan iki bireyin bulunduu snflarda 30, bir bireyin bulunduu snflarda ise 35i gememesi esastr.

b) Ortaretime gei sistemine bal olarak yaplan yerletirmeye esas nakil ilemleri, merkezi snav puanyla renci alan okullara merkezi snav puan stnl dikkate alnarak okullarn ak kontenjanlarna gre, ortaretim kayt alan iinde tercihe bal olarak renci alan okullara Bakanlka hazrlanan ynerge ve/veya klavuz hkmleri dorultusunda yrtlr.

c) Hazrlk snflar ile 9 uncu snflardaki olaan nakil ilemleri, Bakanlka hazrlanan ynerge ve/veya klavuz hkmlerine ve takvimine gre yerletirme ve yerletirmeye esas nakil ilemlerinin tamamlanmasndan sonra yaplr.

(9) Bu madde kapsamnda yaplan nakil ve geilerde; 

a) Merkezi snavla renci alan okullarda merkezi snav puannn eitlii hlinde ya kk olana,

b) Dier okullarda bavurunun kontenjandan fazla olmas durumunda 9 uncu snflarda srasyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 nc snf ylsonu baar puan yksek olana, eitliin bozulmamas hlinde ya kk olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci snflarda ise srasyla bir nceki snfn ylsonu baar puan yksek olana, eitlik yine bozulmaz ise ya kk olana,

ncelik verilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin nc fkrasnda yer alan aralk ve mays aylar ibaresi dnem bitiminin ncesindeki hafta ile e-Okul sisteminde dnem ve snf atlatma sresi olarak, yerletirmeye esas puan ibaresi OBP olarak deitirilmi; dileke ile ibaresinden sonra gelmek zere veya e-Devlet zerinden ibaresi ve ayn fkraya aadaki cmle eklenmitir.

Eitlik hlinde ya kk olan renciye ncelik verilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan varsa Temel Eitimden Ortaretime Gei Sistemi kapsamndaki yerletirmeye esas puanla, yoksa ibaresi ortaretim kayt alan iinde tercihe bal olarak, olarak, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ibaresi mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlar, olarak deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Ortaretim kurumlarna yerletirme, nakil ve geiler

GEC MADDE 9 (1) Bu Ynetmelikte yer alan yerletirme, nakil ve geilere ilikin hkmler, 2018-2019 eitim ve retim ylndan itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarnn 8 inci snfn tamamlayp ortaretim kurumlarna yerleen rencileri kapsar.

(2) Bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla ortaretim kurumlarnda renimlerine devam eden rencilerin nakil ve geileri; bu maddenin yrrle girdii tarihten nce yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr.

Yrrlk

MADDE 16 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.17 Ekim 2018 Arkada��na Yolla Yaz�c�ya Yolla
YORUMLAR

Adnz Soyadnz:  
E-postanz:   
Balnz:   
Yorumunuz:   
Ltfen kodu giriniz:   
     Tm alanlar doldurmanz gerekmektedir.
Facebook ile yorum yap�n�z.
Bunlar da ilginizi ekebilir
    Fatih Terim imzay att
    Hentbolda toplu sonular
    Arda Turan'a tarihi ceza!
    Trk karateciler skletlerinde dnyann en iyisi
    Bra Ildar Yldzlar Avrupa ampiyonu!
    Trkiye Kupas'nda 4. tur elemeleri belli oldu
    Galatasaray, Sper Kupa mana kyor
    NBA'de yeni sezon iki mala balyor
    PSG ve Juventus rekora kouyor
    WhatsApp kullananlara mjdeli haber!
    Pnar Karyaka, Avrupa'da 22. sezonuna balyor
    TFF 2. Lig'de hafta ii mesaisi
    Mehmet elik'ten bronz madalya
    Akut bronit nedir?
    Cumhurbakan Erdoan sahaya kyor
    Galatasaray, CAS'a bavurdu
    Uluslar Ligi'nde gecenin sonular
    ukurova Basketbol galibiyetle balad
    Fenerbahe rahat kazand
    Gaziantep Basketbol'da transfer

Reklamlar: orum Voleybol | Etkinlik Payla | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORLER SOSYAL
Knye Spor Eitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gndem Beden Eitimi Salk Twitter
letiim Teknoloji zel Haber Okul Sporlar nstagram
KPSS Spor ve Yaam Dergisi Videolar RSS
Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr